Loading

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1. BITE Functional Dentistry, hieronder wordt verstaan BITE Functional Dentistry V.O.F. verzorgt de inschrijving, administratie, organisatie en facturering van de deelnemers.
1.2. Activiteiten, hieronder wordt verstaan cursussen, congressen, symposia, trainingen en seminars.
1.3. Deelnemer, hieronder wordt verstaan degene die al dan niet tegen betaling één van de hiervoor in 1.2 vermelde activiteiten bezoekt.

Artikel 2 – Geldigheid voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden zijn op alle activiteiten van BITE Functional Dentistry van toepassing.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de cliënt binden BITE Functional Dentistry niet. BITE Functional Dentistry handelt uitsluitend onder toepassing van haar eigen voorwaarden.

Artikel 3 – Inschrijving Deelnemer
3.1. Alle aanmeldingen dienen schriftelijk te geschieden. U kunt zich aanmelden via onze website www.bitedentistry.nl of via e-mail (info@bitedentistry.nl). De inschrijving, zoals in 1.2 vermelde activiteiten, geschiedt in volgorde van ontvangst van inschrijving. U ontvangt na inschrijving via de website een bevestiging van inschrijving per e-mail. Na ontvangst van de bevestiging is uw inschrijving definitief. U heeft 14 dagen bedenktijd, daarna zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Bedenktijd is niet van toepassing bij incompany trainingen.
3.2. Tijdens het inschrijven van de cursus wordt direct de factuur opgemaakt en dient u de cursus te betalen. U heeft na inschrijving nog 14 dagen bedenktijd waarbij de betaalde cursus zal worden gerestitueerd.
3.3. Voor aanvang van een activiteit ontvangt u nadere informatie over locatie, programma, syllabus (indien van toepassing) e.d.
3.4. Indien een activiteit is volgeboekt, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Uw naam wordt op een wachtlijst geplaatst en u krijgt bericht wanneer er een extra activiteit wordt georganiseerd of wanneer de volgende activiteit plaatsvindt.

Artikel 4 – Annulering
4.1 Annulering door deelnemer
Bij een annulering van een activiteit wordt, na de 14 dagen bedenktijd, afhankelijk van het moment van annuleren kosten in rekening gebracht:
Bij annuleren meer dan 1 maand voor aanvangsdatum activiteit, 25% van de deelnameprijs.
Bij annuleren binnen 1 maand voor aanvangsdatum activiteit, 50% van de deelnameprijs.
Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvangsdatum activiteit, 75% van de deelnameprijs.
Bij annuleren minder dan 1 week voor aanvangsdatum activiteit, kunnen wij geen restitutie verlenen.

4.2 Annulering door BITE Functional Dentistry
4.2.1.Indien een activiteit wegens een onvoldoende aantal inschrijvingen (minimaal 2) komt te vervallen, ontvangt u daarvan ongeveer drie weken voor de aanvang van de cursus bericht en worden de (eventueel) betaalde kosten gerestitueerd.
4.2.2 Op kosten van externe arrangementen (hotelarrangementen e.d.) wordt geen restitutie gegeven op onderdelen waarvan geen gebruik gemaakt wordt.
4.3– Overmacht
4.3.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van BITE Functional Dentistry onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door BITE Functional Dentistry blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van BITE Functional Dentistry of diens leveranciers.
4.3.2. BITE Functional Dentistry is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, BITE Functional Dentistry niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de deelnemer verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden aan BITE Functional Dentistry te betalen.

Artikel 5.1 – Betalingsvoorwaarden
5.1.1 Vragen over in rekening gebrachte bedragen dient de deelnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging/factuur schriftelijk kenbaar te maken aan BITE Functional Dentistry.
5.1.2. De door BITE Functional Dentistry in rekening gebrachte bedragen zijn direct opeisbaar. Betalingen dienen uiterlijk 2 weken vóór de cursusdatum door de cursist te geschieden of, indien de cursusdatum binnen deze termijn valt, altijd voor aanvang van de cursus.
5.1.3. Bij niet-betaling van het volledige bedrag binnen twee weken vóór de cursusdatum zal BITE Functional Dentistry één betalingsherinnering toesturen.
5.1.4. Voldoet de deelnemer binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering wederom niet of niet volledig aan de betalingsverplichting dan is BITE Functional Dentistry zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.
5.1.5. BITE Functional Dentistry is bij betalingsachterstand gerechtigd de cursist de toegang tot de desbetreffende cursus te weigeren of te verlangen contant te betalen.
5.1.6. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de deelnemer. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,-.

Artikel 5.2 – Betalen

5.2. Betaling ineens

De cursusgelden dienen in één keer te worden voldaan middels de aan u toegezonden digitale factuur onder vermelding van het factuurnummer op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur.

Artikel 6 – Voorbehoud copyright
6.1. Alle door of in opdracht van BITE Functional Dentistry gemaakte materialen en grafische of andere ontwerpen, gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, blijven het intellectuele eigendom van BITE Functional Dentistry. Het eigendomsrecht van het cursus-/opleidingsmateriaal ligt bij BITE Functional Dentistry.

Artikel 7– Toepasselijk recht
7.1. Op alle overeenkomsten van BITE Functional Dentistry is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 – Geschillen
8.1. Alle geschillen over de overeenkomst of de uitvoering daarvan, waaronder de toepasselijkheid van deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de Rechtbank te Amsterdam beslecht worden, ook indien de opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd.

Artikel 9 – Privacybeleid

9.1 Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Wij zullen handelen naar de richtlijnen van de AVG. Uw gegevens blijven alleen in ons bezit en deze informatie zal zonder uw toestemming nooit aan derden worden verstrekt.

9.2 BITE Functional Dentistry verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens (privé- en of werkadres)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • BIG-nummer

9.3 Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening, volgend op uw opdracht.

9.4 BITE Functional Dentistry verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Uw voortgang in betreffende opleiding te bewaken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om benodigde informatie betreffende de opleiding te doen toekomen
 • U te kunnen bellen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen of diensten bij u af te leveren
 • BITE Functional Dentistry verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • BITE Functional Dentistry verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om ons in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. BITE Functional Dentistry is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van BITE Functional Dentistry of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekerde feitelijk uitgekeerde somma.

Klachtenreglement

Artikel 1 Definities

In dit klachtenreglement worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, of uit de context anders blijkt:
BITE Functional Dentistry V.O.F.: handelend onder de naam BITE Functional Dentistry
Klacht: elke schriftelijke uiting van ongenoegen, kenbaar gemaakt door een cursist of opdrachtgever tijdens de door hem/haar genoten dienst en ingediend conform dit reglement.

 1. Klachtbehandelaar: de door BITE Functional Dentistry aangestelde persoon om de klacht te behandelen.
 2. Klager: de cursist of opdrachtgever die een klacht uit

Artikel 2. Doel van het klachtenreglement
Het doel van dit klachtenreglement is het op een laagdrempelige wijze oplossen van klachten.

Artikel 3. Procedure

 1. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen indien schriftelijk ingediend bij klachten@bitedentistry.nl tijdens of binnen 2 weken na afronding van de opleiding of cursus en indien de klager eerst heeft geprobeerd de klacht minnelijk met de beklaagde op te lossen.
 2. De klager doet daarbij in elk geval opgave van:
  – Zijn naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
  – De naam van de persoon tegen wie de klacht zich richt ( “Beklaagde”);
  – (De periode van) de opleiding of cursus waaraan de klager deelneemt of heeft deelgenomen;
  – Een korte omschrijving van de klacht.
 3. BITE Functional Dentistry legt de datum van ontvangst van de klacht van klager vast. Klager ontvangt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een bevestiging van ontvangst.
 4. Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten.
Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager binnen 14 dagen gezonden.
 5. Ingediende klachten zullen gedurende een periode van 1 jaar door BITE Functional Dentistry bewaard worden.
 6. Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven. De beslissing wordt schriftelijk aan klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 7. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost zal een onafhankelijke derde partij, bij de klacht betrokken worden om deze verder af te handelen. Het advies van deze partij is bindend voor BITE Functional Dentistry. Eventuele consequenties worden door BITE binnen 2 weken afgehandeld.
 8. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld door BITE Functional Dentistry.

Examenreglement

Examen en certificaat
1. Het examen van de opleiding
1. Het examen van de theoretische opleiding bestaat uit theorie.

2.Het examen van de theoretische en praktische opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte
3. Indien alle toetsen van de opleiding met goed gevolg (voldoende) zijn afgelegd, is het examen behaald.

2. Certificaat
1. Aan de deelnemer die het examen met gunstig gevolg heeft afgelegd, die heeft voldaan aan de opleidingsverplichtingen en die ook verder voldoet aan de wettelijke vereisten, reikt desbetreffende docent het certificaat van de opleiding uit.
2. Voor de datum waarop het certificaat is behaald, wordt de datum aangehouden waarop is vastgesteld dat de deelnemer het examen met goed gevolg heeft behaald.

3. Ondertekening certificaat
1. Het certificaat wordt ondertekend door desbetreffende docent(en) en BITE Functional Dentistry.

TOETSEN EN BEOORDELEN

4. Vorm van toetsen
1. De onderdelen van de opleiding worden getoetst op de wijze zoals aangegeven in het toetsplan, welke meegegeven wordt met het opleidingsmateriaal.
2. Een deelnemer met een functiebeperking kan een schriftelijk verzoek indienen om gelegenheid te krijgen de toetsen op een zo veel mogelijk aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te leggen. BITE Functional Dentistry kan, met schriftelijke toestemming van de deelnemer, advies inwinnen bij derden alvorens op dit verzoek te beslissen.

5. Gestelde eisen toetsen
1. BITE Functional Dentistry maakt voor elke toets afzonderlijk en tijdig bekend welke eisen worden gesteld bij het afleggen van die toets, zodat de deelnemer zich zo goed mogelijk kan voorbereiden.

6. Voorwaarden voor deelname toetsen
1. Een deelnemer mag deelnemen aan het examen, wanneer hij heeft voldaan aan de opleidingsverplichtingen en de opleiding met goed gevolg heeft doorstaan.
2.Indien de deelnemer de toets met onvoldoende resultaat heeft afgesloten mag de deelnemer herkansen, aan een herkansing is het vastgestelde herkansingsgeld verschuldigd.
a. Een theorietoets mag 3 maal herkanst worden. Tussen elke herkansing moet een tussenpose zitten van twee weken. Wanneer deze dan niet behaald is, slaagt deelnemer niet. De kosten voor een herkansing van een theorietoets bedragen € 75,00.
b. Is de deelnemer gezakt voor zijn praktijkexamen, dan kan hij deze herkansen tijdens de eerst volgende praktijkexamen. De kosten hiervoor bedragen € 175,00. Mocht de
deelnemer de herkansing in eigen praktijk willen laten plaatsen, dan zijn de kosten € 350,00.

 1. Wanneer de absentie in dagdelen of het aantal onvoldoendes voor het beoordeelde (huis)werk hoger is dan is toegestaan, bericht BITE Functional Dentistry de deelnemer hierover schriftelijk en bericht de deelnemer tevens dat hij/zij wordt uitgesloten van deelname aan de toets. De toets wordt dan beschouwd als niet-behaald.

7. Normering van de beoordelingen
Bij elke toets geschiedt de waardering op basis van waardering, uitmuntend / goed / voldoende / onvoldoende / zeer slecht.

8. Bijzondere en onvoorziene gevallen
Bijzondere omstandigheden kunnen BITE Functional Dentistry doen besluiten van dit reglement af te wijken. Het besluit van het reglement af te wijken kan slechts worden genomen indien de belangen van de deelnemer daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.